دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام

آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست