دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام

آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
6 پست
تحقیق
3 پست
مادر
2 پست
شعر_مادر
1 پست
نوروز
2 پست
غزل
13 پست
گل_مریم
2 پست
شعر
23 پست
مدرسه
1 پست
مهرماه
1 پست
محرم
2 پست
گل_نرگس
1 پست
عشق
4 پست
روز_مادر
1 پست
معلم
1 پست
بهار
1 پست
دختر_ایل
8 پست
عاشورا
1 پست
مذهبی
1 پست
دهدشت
1 پست